Política de privacitat

POLÍTICA PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), l’informem que ÀPTIMA CENTRE CLÍNIC, SL amb NIF B- 65972390; la FUNDACIÓ ASSISTENCIAL DE MÚTUA DE TERRASSA, FPC amb NIF G-66886144; i la FUNDACIÓ VALLPARADÍS, FPC amb NIF G-59747535, són els responsables del tractament de les dades dels pacients, i han designat un Delegat de Protecció de Dades (dpd@mutuaterrassa.cat).

La finalitat del tractament de les dades dels pacients és garantir el registre, seguiment, seguretat i qualitat del tractament medicosanitari prestat; assegurar el contínuum assistencial entre els diferents dispositius sanitaris i socials; facilitar la informació necessària per a la correcta facturació del cost dels serveis prestats, complimentar la seva història clínica (HC) en el centre i implementar els mecanismes de coordinació d’històries clíniques que es desenvolupin. L’informem de la possibilitat de ser contactat en l’adreça postal i/o electrònica que ens hagi facilitat, o per mitjans telefònics o sistemes de missatgeria mòbil, per al tractament d’assumptes relacionats amb l’assistència sanitària, i de la possibilitat d’enregistrament de les trucades telefòniques, amb la finalitat de vetllar per la seguretat i la qualitat del servei prestat.

La base jurídica del tractament és la prevista en l’article 9.2, lletres h-i del RGPD.

Els destinataris d’aquesta informació són les persones i els serveis directament vinculats amb l’assistència sanitària prestada per l’entitat, cadascun en les seves competències, i pot ser tramesa totalment o parcialment als estaments oficials públics i privats que, per motius legals o de necessitat material, hagin d’accedir a les dades a l’efecte de la correcta prestació de l’assistència medicosanitària, o amb l’objectiu d’accedir al pagament del cost de l’assistència prestada.

Les dades seran conservades d’acord amb la legislació sanitària vigent en cada moment. En l’actualitat, la Llei 21/2000 sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient i la documentació clínica preveu un termini de 15 anys des de la data d'alta de cada procés assistencial en relació amb la documentació rellevant, i un termini de 5 anys per a la resta.
El pacient és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura i té la facultat d’exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició al tractament de les seves dades, a retirar els consentiments atorgats. Pot adreçar la seva sol·licitud d’exercici de drets al punt d’Atenció al client d’Àptima Centre Clínic: Plaça del Dr. Robert, 5; planta 0 (sac@aptimacentreclinic.com), identificant-se amb el seu Document Nacional d’Identitat.

Tanmateix, pot presentar una reclamació davant una Autoritat de control, d’acord amb allò que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades.